Inici > 

Projecte urbanització carretera accés al Sector Urbà II - Annex Fase I: Connexió nova rotonda BV-5122.

Data de l'anunci  02-07-19  -   Definició de l'objecte del contracte

 

És objecte d'aquest Plec la contractació promoguda per l'Ajuntament de Fogars de la Selva consistent en l'execució del Projecte d’urbanització de la carretera d’accés al Sector Urbà II – Annex Fase I: Connexió nova rotonda BV-5122.

 

No hi ha divisió de lots.

 

El Codi CPV que correspon és CPV 45233128-2

 

Necessitat i idoneïtat del contracte

 

Les necessitats administratives a la idoneïtat de l'objecte del contracte i la justificació del procediment i dels criteris d'adjudicació estan degudament acreditats a l'expedient.

 

Pressupost de licitació

 

El pressupost màxim de licitació es fixa en la quantitat de 127.559,69 euros (IVA exclòs).

L'IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la suma de 26.787,53 euros.

 

El total del pressupost d’execució per contracte és de 154.347,22 euros (CENT CINQUANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS), IVA inclòs.

 

El pressupost inclou la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible i no s'admetrà cap prova d'insuficiència.

 

Aplicació pressupostària

La despesa derivada d'aquesta contractació es farà efectiu amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2019-450-60102 del vigent pressupost de la Corporació.

 

Durada del contracte i possibles pròrrogues

El contracte tindrà un termini d'execució de 3 mesos a comptar des de la data de formalització de l'acta de comprovació del replanteig sense que sigui prorrogable.

Documents relacionats

(pdf, 28.17 mb)
(pdf, 40.82 mb)
(pdf, 39 kb)
(pdf, 115 kb)
(pdf, 483 kb)
(pdf, 487 kb)
Data de publicació oficial: 02/07/2019 - 13:18h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
01:18  |  02-07-19
  • Recomana el contingut