Enllaços d'interès

Comunicació de primera ocupació i sol·licitud devolució fiances

En que consisteix

La comunicació prèvia de primera ocupació d’un edifici o construcció té per objecte comunicar la posada en ús dels edificis . És un requisit previ i necessari per a l’ocupació legal de l’edifici.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es dóna resposta?

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Cost de la tramitació

La taxa és de 36,06 euros

Documentació a aportar

1- 
 
Certificació del facultatiu director que acrediti la data de finalització de les obres i del fet que aquestes s'han efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l'edificació està en condicions d'ésser utilitzada 

2- 
 
Fotografies de l’obra acabada (de l’exterior i reflectint la volumetria de l’edificació) 

3- 
 
Certificat original del gestor de residus referent a la quantitat i tipus de residus i de terres lliurats durant l’execució de les obres 

4- 
Imprès de comunicació prèvia de primera ocupació 
5- 
Imprès 902 
Justificant de sol·licitud d'alta de les obres al Centre de Gestió Cadastral 

6- 
 
7- 
 

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Presentar l'imprès, amb la documentació que s'hi indica, a les oficines municipals
Plaça de la Vila, s/n08495 Fogars de la Selva
Telèfon: 972 86 49 73
Fax: 972 86 52 84
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 15 hores; i divendres, de 17 a 20 hores.

Mes d'agost de dilluns a divendres de 9 a 15 h
 

Per Internet:  


Data i hora de la darrera actualitzaciò
06:10  |  15-01-16