Concessió d'ajuts en forma de garantia

Dimecres, 10 de març de 2021 a les 00:00

EXTRACTE de l’ORDRE EMC/51/2021, de 3 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per finançar projectes d'inversió i circulant adreçats a l'impuls de l'activitat industrial catalana

Aquesta normativa és per aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de garantia, per finançar projectes d'inversió i circulant adreçats a l'impuls de la indústria catalana d’acord amb les condicions adjuntes:

 • Projectes d'inversió per a la modernització i la creació de nous establiments industrials, o l'ampliació dels existents, i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:
  • L'increment o el manteniment de la capacitat productiva.
  • La creació o el manteniment de l'ocupació, i es valorarà especialment la qualitat d'aquesta ocupació i la retenció de talent.
  • La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.
  • L'ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.
  • L'increment de les exportacions.
 • Projectes d'inversió: es consideren elegibles les despeses d'adquisició d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació o de personal directament vinculades a l'execució del projecte i activades al balanç de l'empresa.
 • Circulant: es consideren elegibles les despeses de circulant relatives a activitats de producció i fabricació.
 • El termini d'execució de les actuacions subvencionables és, amb caràcter general, des de l'1 de gener de 2021 fins a un màxim dels 24 mesos posteriors a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut. Aquest termini s'ajustarà a la normativa de la Unió Europea d'ajuts d'estat que apliqui en cadascuna de les sol·licituds d'acord amb aquesta normativa.

Quines són les empreses que se’n poden beneficiar:
Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses industrials i de serveis relacionats que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya, i que compleixin quatre dels vuit criteris següents:
a) Empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors/ores i que en el darrer exercici la seva facturació hagi estat de fins a 40 milions d'euros.
b) Empreses que acreditin un percentatge de vendes a l'estranger superior al 25% durant els dos dels darrers exercicis.
c) Empreses que duguin a terme un projecte que contribueixi al reequilibri territorial en matèria industrial, entès com a qualsevol inversió industrial ubicada fora de les comarques de l'àmbit metropolità del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.
d) Empreses que duguin a terme un projecte de reindustrialització en municipis d'instal·lacions productives objecte de processos de tancament o deslocalització.
e) Empreses que duguin a terme projectes orientats a la prevenció de la generació de residus, la reutilització, remanufactura i el reciclatge de materials i productes.
f) Empreses que impulsin un projecte d'inversió que comporti la creació o el manteniment d'ocupació amb el compromís de no aplicar cap expedient d'extinció per causes objectives en els pròxims tres anys.
g) Empreses que duguin a terme una inversió que suposi l'increment de la seva capacitat productiva respecte de la de l'any anterior i que es mantingui de manera sostinguda durant els pròxims tres anys.
h) Empreses que duguin a terme una inversió en una nova planta de producció o en la diversificació de producte.
Les empreses de serveis a la producció també hauran d'acreditar que el sector industrial representi més del 50% de la seva xifra de negoci.

Podeu consultar l'ordre  Ordre EMC/51/2021

 

Darrera actualització: 10.03.2021 | 14:19