Notícies
 • Curs Monitor/a Curs de Monitor/a d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil 29.11.2021

  18 de desembre Inici de Curs Intensiu de Nadal semi-presencial. 

 • Delimitació Signatura de l'Acta de Delimitació entre els Termes Municipals de Fogars de la Selva i Sant Feliu de Buixalleu 25.11.2021

  Avui els Alcaldes dels dos Consistoris han signat, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Fogars de la Selva, l’acta de delimitació entre aquests dos termes municipals, davant el tècnic designat conjuntament per la Direcció General d’Administració Local i per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

  Amb anterioritat, ja s’havien signat les actes de delimitació amb Massanes, el 2 de juny de 2010, Hostalric el 2 de desembre de 2010, i Tordera, Maçanet de la Selva i Sant Celoni, l’11 de gener de 2011.

  Amb l’entesa d’avui, s’estableix la línia de delimitació entre Fogars de la Selva i Sant Feliu de Buixalleu, i queda complerta la delimitació del terme municipal de Fogars de la Selva, la qual cosa comportarà l’elaboració del nostre mapa municipal.

   

 • Projecte Constructiu de les Depuradores 10.11.2021

  En data 3 de novembre de 2021, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat tècnicament i ha incoat l’expedient d’informació pública del Projecte constructiu de sanejament i depuració del nucli de Fogars i Regent Park i de les urbanitzacions del Parc dels Prínceps, als TM Fogars de la Selva i Tordera (la Selva i Maresme), clau  LSA.01248/02.P-AP21-01, ordenant l’obertura d’un termini d’informació pública de 30 dies hàbils des de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) als efectes d’examen, rectificació i reclamacions al projecte, i a la llista de béns i drets afectats per l’execució de les obres.

 • IIVTNU Informació obre la nova regularització de l'Impost de Plusvàlua 10.11.2021

  S’ha publicat al BOE, el 9 de novembre de 2021, el Reial Decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Més notícies
Museu de la Pagesia
Més informació
Agenda
Més activitats