Informació obre la nova regularització de l'Impost de Plusvàlua

Dimecres, 10 de novembre de 2021 a les 11:00

S’ha publicat al BOE, el 9 de novembre de 2021, el Reial Decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Podeu trobar més informació als enllaços següents:

Darrera actualització: 10.11.2021 | 14:52