Junta de Govern Local del dia 27 de juliol de 2020

Dilluns, 27 de juliol de 2020 de 13.12 h a 20.58 h

ORDRE DEL DIA:

1. Examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Despatx ordinari.

3. Examen i aprovació relació de despeses juliol 2020

4. Llicències d’obres majors i menors.

5. Comunicació habitatge ús turístic carrer Josep Carner, 16.

6. Comunicació habitatge ús turístic carrer Pompeu Fabra, 3.

7. Incoació expedient de disciplina urbanística carrer Lima, 3.

8 Incoació expedient de disciplina urbanística carrer Argentina, 4.

9. Examen i aprovació inicial de la Segona fase del “Projecte d’urbanització de la carretera d’accés al Sector Urbà II" i incoació de l’expedient d'expropiació forçosa dels béns i drets afectats

10. Examen i aprovació inicial del “Projecte constructiu de les connexions de la xarxa en baixa a la nova xarxa en alta de Fogars de la Selva”.

11. Sol·licitud al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya finançament llar d’infants La Falguereta de Fogars de la Selva, cursos 2012-2013 a 2018-2019.

12. Sol·licitud al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya finançament llar d’infants La Falguereta de Fogars de la Selva, curs 2019-2020.

13. Sol·licitud al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya finançament llar d’infants La Falguereta de Fogars de la Selva, curs 2020-2021.

14. Al·legacions proposta de resolució de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024.

15. Assabentat resolució del pagament del retorn del cànon 2019.

16. Assabentat Resolució de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals d’atorgament a favor de l’Ajuntament de Fogars de la Selva de la freqüència per a la Ràdio municipal.

17. Contractació conserge escola Les Falgueres.

18. Donar compte del Decret de l’Alcaldia 16/2020, de 7 de juliol, relatiu a la concessió de llicència d’obres a CRODA.

19. Donar compte del Decret de l’Alcaldia 17/2020, de 7 de juliol, relatiu a l’aprovació del projecte d’enderroc de l’habitatge de Can Muixí.

20. Donar compte del Decret de l’Alcaldia 18/2020, de 8 de juliol, relatiu a la subscripció del Pacte de Socis de SAIAR-centre de serveis.

21. Examen ai aprovació conveni CATOR, S.A. per a la recollida de l’oli usat.

22. Adhesió a la moció de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per a la suficiència financera dels ens locals.

Darrera actualització: 17.11.2020 | 19:31